Ventall per a promoció
Per a la promoció al carrer de la crema solar Soltan, es van crear uns ventalls impresos sobre un suport cartró. Es va voler seguir la imatge de la marca, a l’hora que es va donar una sensació de diversió, moviment i aproximació al client a través de la gràfica.
Abanico para promoción
Para la promoción en la calle de la crema solar Soltan, se crearon unos abanicos impresos sobre un soporte cartón.Se quiso seguir la imagen de la marca, al tiempo que se dio una sensación de diversión, movimiento y aproximación al cliente a través de la gráfica.
Fan for promotion
To promote the street from the burning sun Soltan, some fans were set printed on a cardboard support. We wanted to keep the brand image, when it was given a sense of fun, movement and approach to the client through the graph.