Folletó informatiu per a rebranding

La distribuidora Safa Galenica va passar a dir-se Alliance Healthcare. Des de el departament de comunicació es van donar un seguit d'informació per als treballadors i clients. En aquest cas, s'informava als encarregats de la distribució final a la farmàcia, sobre aquest cambi de nom. Tambè es va aprofitar per recordar certes normes bàsiques, que es van il·lustrar amb dos imatges fetes de forma vectorial.

Rebranding
La distribuidora Safa Galénica pasó a llamarse Alliance Healthcare. Desde el departamento de comunicación se dieron una serie de información para los trabajadores y clientes.En este caso, se informaba a los encargados de la distribución final a la farmacia, sobre este cambio de nombre. También se aprovechó para recordar ciertas normas básicas, que se ilustraron con dos imágenes echas de forma vectorial.

Rebranding
The distributor said Safa Galenic happened to be Healthcare Alliance. Since the communications department were given a series of information for employees and customers.In this case, the managers were informed of the final distribution at the pharmacy, Change your name on this. Was also used to remember certain basic rules, which were illustrated by two images taken from a vector.